Ustanie zatrudnienia, a ubezpieczenie zdrowotne

W Polsce prawo do darmowej opieki zdrowotnej przysługuje każdej osobie podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu. Są oczywiście wyjątki, w których np. dzieci lub kobiety w okresie ciąży i połogu, mogą korzystać z opieki bez ubezpieczenia, jednak większość z nas, by leczyć się za darmo, musi być objęta ubezpieczeniem. Tytuł do ubezpieczeń daje nie tylko umowa o prace, ale także zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenia (o ile odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne), posiadanie emerytury, renty, zasiłku chorobowego a nawet statusu osoby bezrobotnej.

W przypadku, gdy umowa o pracę zostaje rozwiązana, tracimy tytuł do ubezpieczenia, przez kolejnych 30 dni od daty zdarzenia mamy nadal prawo do opieki bezpłatnej tłumaczy ekspert portalu zdrowotne.net. Przepisy zostały skonstruowane w taki sposób, by zapewnić obywatelom ciągłość ubezpieczenia, by nie pozbawiono ich prawa do bezpłatnych świadczeń z dnia na dzień. Okres przejściowy ma na celu umożliwienie znalezienia chociażby innego zatrudnienia, czy uzyskania prawa do świadczeń, czy tez zarejestrowania w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Warto podkreślić, że utrata statusu pracownika, bezrobotnego czy świadczeniobiorcy, a także zgon osoby, która do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosiła uprzednio członków rodziny powoduje wygaśniecie w ciągu 30 dnia od dnia zdarzenia także te osoby, które w ramach ubezpieczenia głównego ubezpieczonego korzystały ze świadczeń.

Ubezpieczenie po ustaniu zatrudnienia

Przepisy stanowią, iż w okresie 30 dni od daty zwolnienia z pracy możliwe jest korzystanie z darmowych świadczeń finansowanych przez NFZ. W tym okresie spokojnie można znaleźć inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Można znaleźć nową prace, zarejestrować się jako osoba bezrobotna. W ostatnim przypadku prawo na nowo nabywane jest niezależnie od tego, czy bezrobotny ma prawo do wypłaty zasiłku, czy tez nie. Sam status osoby bezrobotnej wystarcza, by nadal móc leczyć się na koszt państwa.

Oczywiście istnieją sytuacje, gdy obowiązkowe ubezpieczenie nie wchodzi w grę. Wówczas, po spełnieniu określonych ustawowo warunków i podpisaniu umowy z oddziałem NFZ można podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadzie dobrowolności. Składki opłacane sa na wskazane konto bankowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na ubezpieczenie zdrowotne. Należy tez dokonać w terminie 7 dni zgłoszenia do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZZA, z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczeń. Zasada dobrowolności wiąże się z tym, że w przypadku braku opłaconej składki w terminie umowa zostaje zerwana. Głównie z takiej formy ubezpieczenia korzystają osoby przebywające np. zagranicą, które nie mogą w terminach odnotować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub z innych powodów nie mogąca zgłosić siebie, a nawet członków rodziny do ubezpieczenia obowiązkowego.

Warto przemyśleć każdą ewentualność, gdyż brak jakiegokolwiek tytułu ubezpieczenia powoduje brak możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych, a w przypadku nagłym koszty leczenia, zabiegów itd. trzeba będzie pokryć z własnej kieszeni.